Сдружение „Прегърни ме” със социална кауза!

Сдружение „Прегърни ме” започва изпълнение на социален проект за предоставяне на интегрирани социални услуги за преодоляване социалното неравенство в рамките на обществото като цяло между неговите уязвими групи и борба със социалното изключване на деца и възрастни в риск. В рамките на проекта ще се създаде център за работа с възрастни в риск и ателие за работа с деца в риск. Ще се сформира екип от квалифицирани специалисти, които ще работят за постигане на следните цели:

- Осигуряване на подкрепа за активно приобщаване чрез добиване на увереност и преодоляване на психо-емоционалните пречки пред реализацията в обществото, вкл. разбирана и като трудова заетост;

- Добиване на нови знания и опит, свързани с процеса на търсене на работа;

- Осигуряване на превенция и борба с предпоставките за социално изключване на деца в риск.

Проектът „Социално включване в общността чрез „Прегърни ме” е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с договор № BG05M9OP001-2.032-0043-C01.

Проектът е на обща стойност 182 000.00 лева, от които 154 700.00 лв. европейско и 27 300.00 лв. национално съфинансиране

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.esf.bg

27.06.2019 г.

Описание Сума
Дарявам на ателие "Прегърни ме": BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

контакти: +359 878 171440 Милена Нейова, e-mail: pregarni_me@abv.bg